ข่าวสาร

ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

10/11/2020

เรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดีๆกันนะคะ
“ต่อต้านคอร์รัปชั่น” 

บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการ CAC  โดยบริษัทฯ กำหนดนโยบาย มาตรฐาน และระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยืนยันว่า บริษัทฯมีความมุ่งมั่นจะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาลกับลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเป็นหลักปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในกลุ่มบริษัทฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสำนึกร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 

จึงใคร่ขอเชิญชวนลูกค้า คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบและร่วมกันสร้างจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจร่วมกันเป็นไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ช่องทางประชาสัมพันธ์ : https://www.thairunggroup.co.th/code-conduct/

Back

FORD VP
สาขาโชว์รูม

สาขา
เพชรเกษม 77

0 2 809 5522 รายละเอียดเพิ่มเติม